Välkommen till Isaberg Mountain Resort!

Dessa villkor gäller mellan Isaberg Mountain Resort och den som själv eller genom annan person bokar, upprättar ett avtal, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som gäster. Bokningen/avtalet kan gälla boende i stuga i Isaberg Mountain Resort, andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa, s.k. paketresa.

Bokning för privatperson
För att boka/ingå i ett avtal med Isaberg Mountain Resort gällande boende skall kunden vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning.

Bokning av boende
I grundpriset ingår hyra av stuga, elektricitet, vatten, en rulle med toalettpapper och bäddar/extra bäddar inkl. täcke och kudde, enligt Isaberg Mountain Resorts beskrivning, variation av planlösning/inredning kan förekomma. Kunden samt gäster får ej använda stuga till annat än fritidsändamål, om inget övrigt är överenskommet vid bokningstillfället.
Antalet personer i boendet får max vara antal bäddar boendet är utrustat med. På boendepriser utgår inga barn- eller extrabäddsrabatter. Vid särskilda önskemål, beträffande husdjur, barnsäng/barnstol eller anpassning av inredning till gäster med funktionshinder, skall dessa framföras vid beställningstillfället. Övriga önskemål tillgodoses om möjlighet finns. Isaberg Mountain Resort informerar om stugnummer tidigast vid ankomst. Isaberg Mountain Resort förbehåller sig rätten att byta boende till annat likvärdigt boende eller uppgradera.
I grundpriset ingår ej sänglinne, handdukar eller avresestädning. Detta kan tilläggsbeställas enligt gällande prislista. Vid bokning av stuga med hotellservice ingår sänglinne, städning och frukost (alt. frukostkorg) i grundpriset. Vid boende med hotellservice bor barn under 12 år gratis och betalar endast för sin frukost.

Bokning av extra produkter
Förhandsbokning av sänglinne kan göras fram till och med ankomstdagen och betalas på plats. Slutstädning kan förbeställas fram till kl. 11.00, 2 dagar före avresa.

Bokningsbekräftelse
Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post eller via post. I händelse av fel skall Isaberg Mountain Resort kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen.

Betalning
Betalning är uppdelad i bokningsavgift och slutbetalning. Innan betalning av bokningsavgift/slutbetalning, kontrollera så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna stämmer.
Bokningsavgiften omfattar 500 SEK per stuga av boendebeloppet och skall vara Isaberg Mountain Resort tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället. Slutbetalning skall vara Isaberg Mountain Resort tillhanda senast 40 dagar innan ankomst. Vid bokning senare än 40 dagar innan ankomst gäller omgående slutbetalning av hela beloppet.

Vid betalning via Internetbank skall alltid bokningsnummer och namn på kunden anges. Vid betalning till kontot i Danmark räknas beloppet i SEK om till DKK efter gällande dagskurs av kunden. Vid eventuell mellanskillnad ordnas det på plats vid ankomst.
I den händelse att delbetalning eller slutbetalning ej är betald i tid, förbehåller sig Isaberg Mountain Resort rätten att avboka bokningen. Isaberg Mountain Resort skickar en betalningspåminnelse. Isaberg Mountain Resort skickar ej betalningsbekräftelser. För att få tillträde till bokat boende skall hela hyresbeloppet vara betalt.

Vid onlinebokning gäller betalning av hela summan med kreditkort vid bokningstillfället.
Samma regler för avbokning gäller även då hela summan betalas vid bokningstillfället.

Avbokning
Avbokning skall ske skriftligen eller muntligen till receptionen på Isaberg Mountain Resort. Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag.
Vid avbokning då endast bokningsavgiften är betalad, behåller Isaberg Mountain Resort bokningsavgiften, vilket avser 500 SEK per stuga av boendebeloppet.
Vid avbokning då hela beloppet är betalat kräver Isaberg Mountain Resort läkarintyg. Då behåller Isaberg Mountain Resort bokningsavgiften på 500 SEK per stuga och kunden får tillbaka resterande belopp.

Snögaranti                                                                                                                                                                    För fritidsgäster boende i stugor på Isaberg Mountain Resort finns snögaranti. Snögarantin betyder att skidanläggningen skall ha minst 2 backar öppna på kundens ankomstdag. Kan skidanläggningen inte ha detta så har man möjlighet att avboka och få pengarna tillbaka för sin bokning. Information om det kan ges senast 2 dagar före ankomst. Gäller ej konferensgäster.

Reklamation
Klagomål på stugan skall framföras till receptionen på Isaberg Mountain Resort, så snart som möjligt, dock senast kl 15.00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse skall omgående meddelas till receptionen på Isaberg Mountain Resort.
Om stugan som tillhandahållits inte är i utlovat skick och om Isaberg Mountain Resort inte kan åtgärda detta, har du rätt att säga upp avtalet. Om överenskommelse ej kan träffas, hänvisar vi till Visitas Ansvarsnämnd.

Ansvar för egendom/vållande av skada
Isaberg Mountain Resort ansvarar ej för kvarglömda saker. Kvarglömt sparas i 2 månader, dock ej hygienartiklar. Kontakta receptionen på Isaberg Mountain Resort angående kvarglömda saker. Skada som vållas kunden eller gästen genom försummelse från Isaberg Mountain Resort sida, skall ersättas. Kunden/gästen skall i sådana fall anmäla detta omgående till receptionen på Isaberg Mountain Resort. Kunden/gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall kunden/gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan.
Gästen är fullt ansvarig för sin egendom under vistelsen. Gästen använder sin hemförsäkring vid stöld. Isaberg Mountain Resort står ej för gästens självrisk. Se även ”Övriga skyldigheter”

Övriga skyldigheter
• Kunden/gästerna skall vårda stugan väl och följa de ordningsregler, 
   anvisningar och bestämmelser som gäller.
• Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn
   och tystnad gentemot andra gäster.
• Kunden skall ansvara för skador som uppstår på fastigheten och dess
   inventarier i de händelser skadan har orsakats av att   
   kunden/gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till
   boendet har varit vårdslös.
• Kunden/gästerna i sällskapet får ej ställa upp tält, husvagn eller husbil
   på tomten. Ej heller installera musikanläggning eller annan
   störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.
• Kunden/gästen skall följa de bestämmelser som gäller för stugan,
   beträffande rökförbud och ev. husdjursförbud.
• Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och
   husdjursförbud debiteras med en avgift på 8000 SEK för stugtyp
   Ekorren, Uttern, Räven och Rådjuret och 14000 SEK för stugtyp Älgen.

Städning
Om avresestädning inte har beställts utförs städning av kund/gäst, enligt städinstruktioner, innan avresa. Avsyningstid gäller endast stuga Älgen och tid för detta bestäms vid ankomst. Missad eller undermålig städning kommer att debiteras med en avgift från 1400 SEK.

Nycklar
Samtliga nycklar till bokad stuga skall återlämnas vid utcheckning. För ej återlämnade nycklar kommer Isaberg Mountain Resort debitera 500 SEK per nyckel.

Avtalsbrott
Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Isaberg Mountain Resort. Avtalet är bindande och godkänt av kunden i och med betalning av bokningsavgift.
Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
• Bokningsvillkoren ej uppfylls.
• Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i stug- eller
   campingområdet.
• Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i stug- eller
   campingområdet.
• Stugan används till ej avsett ändamål.
Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från stugan och äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kund.

Force majeure
Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Isaberg Mountain Resort upphäva avtalet, varvid gästen snarast skall underrättas. Isaberg Mountain Resort är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av stugan samt tilläggsprodukter.

Personuppgifter
Isaberg Mountain Resort är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Isaberg Mountain Resort kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av Isaberg Mountain Resort och av Swecamp som är kedjan Isaberg Mountain Resort tillhör. Detta gäller Isaberg Mountain Resort och Swecamps egna produkter och tjänster samt för andra produkter och tjänster på uppdrag av bolag och organisationer som Isaberg Mountain Resort och Swecamp samarbetar med.
Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta Isaberg Mountain Resort – Box 122  335 03 Hestra – 0370-339300.