Bokningsvillkor Camping

Dessa villkor gäller mellan Isaberg Mountain Resort och den som själv eller genom annan person bokar, upprättar ett avtal, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som gäster. Bokningen/avtalet gäller hyra av campingtomt på Isaberg Mountain Resort.

Bokning för privatperson
För att boka/ingå i ett avtal med Isaberg Mountain Resort gällande hyra av campingtomt skall kunden vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning. Alla kunder skall inneha SCR’s campingkort för att ha tillåtelse att checka in på campingplatsen. Saknas campingkortet kan kunden lösa det på plats.

Bokning av boende
I grundpriset ingår hyra av campingtomt, elektricitet sommartid, vintertid tillkommer elektricitet på priset (16 ampere) samt tv-uttag enligt Isaberg Mountain Resort beskrivning. Kunden samt gäster får ej använda campingtomten till annat än fritidsändamål, om inget övrigt är överenskommet vid bokningstillfället. På campingtomtpriser utgår inga barn- eller extrabäddsrabatter.
Isaberg Mountain Resort informerar om tomtnummer tidigast vid ankomst.

Bokningsbekräftelse
Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post eller via post. I händelse av fel skall Isaberg Mountain Resort kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen.

Betalning
Betalning sker vid ankomst/avresa. Förskottsbetalning gäller vid säsongsplatsbokning eller månadsbokning. Vid säsongsplatsbokning betalas en bokningsavgift på 800 SEK inom 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning skall vara Isaberg Mountain Resort tillhanda 60 dagar före ankomst.
Vid onlinebokning gäller betalning av hela summan med kreditkort vid bokningstillfället.

Avbokning
Avbokning skall ske skriftligen eller muntligen till receptionen på Isaberg Mountain Resort. Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag. Avbokning skall ske senast 2 dagar före för kostnadsfri avbokning, gäller ej säsongsplats.
Vid avbokning av säsongsplats då endast bokningsavgiften är betalad, behåller Isaberg Mountain Resort bokningsavgiften, vilket avser 800 SEK boendebeloppet.
Vid avbokning då hela beloppet är betalat kräver Isaberg Mountain Resort läkarintyg. Då behåller Isaberg Mountain Resort bokningsavgiften på 800 SEK och kunden får tillbaka resterande belopp.

Reklamation
Klagomål på campingplatsen skall framföras till receptionen på Isaberg Mountain Resort, så snart som möjligt, dock senast kl 15.00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse skall omgående meddelas till receptionen på Isaberg Mountain Resort.
Om tomten som tillhandahållits inte är i utlovat skick och om Isaberg Mountain Resort inte kan åtgärda detta, har du rätt att säga upp avtalet. Om överenskommelse ej kan träffas, hänvisar vi till Visitas Ansvarsnämnd.

Ansvar för egendom/vållande av skada
Isaberg Mountain Resort ansvarar ej för kvarglömda saker. Skada som vållas kunden eller gästen genom försummelse från Isaberg Mountain Resort sida, skall ersättas. Kunden/gästen skall i sådana fall anmäla detta omgående till receptionen på Isaberg Mountain Resort. Kunden/gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall kunden/gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Gästen är fullt ansvarig för sin egendom under vistelsen. Gästen använder sin hemförsäkring vid stöld. Isaberg Mountain Resort står ej för gästens självrisk. Se även ”Övriga skyldigheter”

Övriga skyldigheter
• Kunden/gästerna skall vårda tomten och servicehus väl och följa de
   ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
• Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn
   och tystnad gentemot andra gäster.
• Kunden skall ansvara för skador som uppstår på fastigheten och dess
   inventarier i de händelser skadan har orsakats av att
   kunden/gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till
   boendet har varit vårdslös.
• Kunden/gästerna i sällskapet får ej ställa upp flera tält, husvagn eller
   husbil på tomten. Ej heller installera musikanläggning eller annan
   störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.

Nycklar
Samtliga nycklar/taggar till bokad campingplats skall återlämnas vid utcheckning. För ej återlämnade nycklar kommer Isaberg Mountain Resort debitera 500 SEK per nyckel/tag.

Avtalsbrott
Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Isaberg Mountain Resort. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
• Bokningsvillkoren ej uppfylls.
• Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i stug- eller  
   campingområdet.
• Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i stug- eller
   campingområdet.
• Campingtomten används till ej avsett ändamål.
Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från campingplatsen. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kund.

Force majeure
Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Isaberg Mountain Resort upphäva avtalet, varvid gästen snarast skall underrättas. Isaberg Mountain Resort är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av campingtomten.

Personuppgifter
Isaberg Mountain Resort är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. Isaberg Mountain Resort kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av Isaberg Mountain Resort och av Swecamp som är kedjan Isaberg Mountain Resort tillhör. Detta gäller Isaberg Mountain Resort och Swecamps egna produkter och tjänster samt för andra produkter och tjänster på uppdrag av bolag och organisationer som Isaberg Mountain Resort och Swecamp samarbetar med.
Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta Isaberg Mountain Resort – Box 122  335 03 Hestra – 0370-339300.