Bookingvilkår Camping

Disse vilkår gælder mellem Isaberg Mountain Resort og den, som selv eller gennem en anden person booker eller opretter en aftale, i henhold til det, som er angivet i bekræftelsen. Bestilleren angives som Kunde i vilkårene og øvrige rejsende angives som gæster. Bookingen/aftalen gælder leje af campingplads på Isaberg Mountain Resort.

Booking af privatperson
For at booke/indgå en aftale med Isaberg Mountain Resort gældende leje af campingplads skal kunden være 18 år. Legitimering sker vid ankomst. Opfyldelse af aldersgrænse er et krav for at få adgang til pladsen. Hvis kunden ved ankomst til pladsen ikke opfylder aldersgrænsen, gælder regler for afbestilling. Alle kunder skal indehave SCR's campingkort for at få tilladelse til at tjekke ind på campingpladsen. Savnes campingkortet, kan kunden købe det på stedet.

Booking af ophold
I grundprisen indgår leje af campingplads, elektricitet om sommeren, om vinteren tillkommer elektricitet på prisen (16 ampere) samt tv-udtag ifølge Isaberg Mountain Resorts beskrivelse. Kunden samt gæster må ikke anvende campingpladsen til andet end fritidsformål, hvis intet øvrigt er aftalt ved booking. Isaberg Mountain Resort informerer om pladsnummer tidligst ved ankomst.

Bookingbekræftelse
Ved modtagelse af bookingbekræftelsen skal denne kontrolleres, så alle oplysninger stemmer. Det er kunden som er ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte.
Bookingbekræftelse sendes via e-mail eller via post.
I tilfælde af fejl skal Isaberg Mountain Resort kontaktes inden for 7 dage fra modtagelsen af bekræftelsen.

Betaling
Betaling sker ved afrejse. Ved længere ophold såsom månedsophold eller sæsonplads sker betaling på forskud.

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt eller mundtligt til receptionen på Isaberg Mountain Resort.
Opgiv altid navn, bookingnummer og booket ankomstdag.

Reklamation
Klager over campingpladsen skal fremføres til receptionen på Isaberg Mountain Resort, så snart som muligt, dog senest kl. 15.00 dagen efter ankomst. Fejl, som opstår under dit ophold skal omgående meddeles til receptionen på Isaberg Mountain Resort.
Hvis pladsen, som er tildelt, ikke er i lovet stand, og hvis Isaberg Mountain Resort ikke kan rette op på dette, har du ret til at opsige aftalen.
Om enighed ikke kan opnås, henviser vi til Visitas Ansvarsnämnd.

Ansvar for ejendom/skyld i skade
Isaberg Mountain Resort tager ikke ansvar for glemte sager. Skade som påføres kunden eller gæsten efter forsømmelse fra Isaberg Mountain Resorts side, skal erstattes. Kunden/gæsten skal i så fald anmelde dette omgående til receptionen på Isaberg Mountain Resort. Kunden/gæsten er selv ansvarlig for skade i de tilfælde, kunden/gæsten selv eller nogen i dennes selskab, ved forsømmelse, har forvoldt skaden. Se også "Øvrige pligter"

Øvrige pligter
• Kunden/gæsterne skal behandle pladsen og servicehuse pænt og følge de ordensregler, anvisninger og bestemmelser, som gælder.
• Kunden/gæsterne skal mellem 23.00 og 07.00 iagttage størst mulige hensyn og stilhed i forhold til andre gæster.
• Kunden er ansvarlig for skader, som opstår på ejendommen og dens inventarer i de tilfælde skaden er opstået ved, at kunden/gæsterne i selskabet eller nogen anden, som har fået adgang til boligen har været skødesløs.
• Kunden/gæsterne i selskabet må ikke opstille flere telte, campingvogne eller autocampere på pladsen og ej heller installere musikanlæg eller anden forstyrrende udrustning.

Nøgler
Samtlige nøgler til booket campingplads skal afleveres ved udcheckning. For ikke tilbageleverede nøgler debiterer Isaberg Mountain Resort 500 SEK pr. nøgle.

Aftalebrud
Dette er en aftale oprettet mellem kunden (bestilleren) og Isaberg Mountain Resort. Aftalen ophører med umiddelbar virkning hvis:
• Bookingvilkårene ikke opfyldes.
• Kunden/gæsterne i selskabet optræder forstyrrende i hytte- eller campingområdet.
• Kunden/gæsterne i selskabet forvolder skade i hytte- eller campingområdet.
• Campingpladsen anvendes til ikke aftalt formål.
Hvis aftalebrud indtræffer skal kunden/gæsterne i selskabet omgående fraflytte campingpladsen. Ved ødelæggelse eller forstyrrende optræden kan erstatning kræves af kunden.

Force majeure
Ved krig, naturkatastrofer, strejke eller andre hændelser, som er at betragte som force majeure, kan Isaberg Mountain Resort ophæve aftalen, og gæsten skal hurtigst muligt underrettes. Isaberg Mountain Resort er i sådanne tilfælde  pligtig til at tilbagebetale indbetalte beløb, fratrukket den brug og de tillægsprodukter der på det givne tidspunkt har været.

Personoplysninger
Isaberg Mountain Resort er ansvarlig for behandlingen af ​​de personlige data, du registrerer. Isaberg Mountain Resort behandler dine personlige data med henblik på at administrere bookning og betaling. Personoplysninger kan anvendes med henblik på markedsføring af Isaberg Mountain Resort, og Swecamp kæden, som Isaberg Mountain Resort tilhører. Dette gælder kun Isaberg Mountain Resort, og SweCamp egne produkter og tjenester samt andre produkter og tjenester på vegne af virksomheder og organisationer, som Isaberg Mountain Resort og Swecamp samarbejder med.
Du kan, en gang om året uden beregning og efter skriftlig anmodning, få indsigt i de registrerede data, hvorfra oplysningerne er hentet, og få oplysninger om eventuelle modtagere, til hvem oplysningerne videregives. Du har ret til på ethvert tidspunkt at anmode om en korrektion af ændrede eller ukorrekte data. Du kan også oplyse, at du har indsigelser mod dine personlige data bliver brugt til markedsføring. For spørgsmål, kontakt venligst Isaberg Mountain Resort - Postboks 122 335 03 Hestra - Telefon +46 0370 til 339.300.